Plåtlitlig sedan 1901

Vår erfarenhet sitter inte i företagets namn eller byggnadens väggar. Den finns hos våra medarbetare.

Vi är en plåtbearbetare att lita på och ha förtroende för, i alla avseenden – arbetssätt, leveranssäkerhet och den slutliga plåtdetaljens kvalitet.

Det är vad vi kallar Plåtlitlig.

Plåtlitlighet i projektets alla faser

Tekniskt samarbete ger ett ännu bättre slutresultat. EMAB är gärna med från början i ett projekt och delar då med oss av såväl material- som bearbetsningskunskap inom plåtbearbetning. Tillsammans uppnår vi optimala kundunika lösningar. Vi arbetar i Solid Works och Inventor.  

Produktionsverktyg är en viktig del av produktionsprocessen. På vår egen verktygsavdelning tillverkar vi enklare produktionsverktyg samt gör löpande verktygsunderhåll. Vi tar också fram svetsfixturer och liknande.

Vid framtagning av nya verktyg används vår kunskap och erfarenhet för maximal produktions- och produktoptimering.  Vi har ett nära samarbete med ett flertal väletablerade verktygstillverkare. 

Kvalitet och miljö

Vårt företag är kvalitetscertifierat enligt de internationella standarderna
IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015.

Vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

 

Uppförandekod

EMAB som verksamhet skall vara känt för pålitlighet och integritet och för att alltid agera i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Bolagets värderingar och åtaganden för hållbar utveckling är och kommer alltid att vara synliga och implementerade i policys, beslut och handlingar.

Tillämpningsområde

EMAB uppförandekod har införts för att understryka de principer efter vilka bolaget bedriver sina relationer med anställda, affärspartners och andra intressenter. EMAB förväntar sig också att alla affärspartners (leverantörer, återförsäljare, konsulter, etc.) tillämpar samma principer.

Nedanstående uppförandekod är senast reviderad 2018-11-22 och undertecknad av företagets VD Tomas Enocson.

Affärsprinciper

Lagefterlevnad

Vi skall följa den lagstiftning som gäller verksamheten. I situationer där lagen inte ger vägledning tillämpar EMAB egna normer som bygger på företagets värderingsgrund och kultur. I händelse av konflikt mellan tvingande lagstiftning och principerna i denna uppförandekod skall lagen gälla.

Relationer med affärspartners

Kontakter som EMAB har med affärspartners kännetecknas av rättvisa.

EMAB får inte erbjuda kunder, potentiella kunder, myndigheter eller någon av dess representanter belöningar eller förmåner som står i strid med vare sig gällande lagar eller rimliga och allmänt accepterade affärsmetoder.

Anställda i EMAB får inte ta emot betalningar, gåvor eller andra typer av ersättning från en tredje part som kan påverka eller förefalla påverka deras objektivitet i sina affärsbeslut.

Redovisning och rapportering

Alla finansiella transaktioner EMAB gör ska rapporteras i enlighet med god redovisningssed och bokföringen måste spegla genomförda transaktioner på ett korrekt och icke vilseledande sätt.

EMAB kommer att tillhandahålla efterfrågad information som är öppen, sanningsenlig, relevant, begriplig och aktuell.

Medarbetare och chefer på alla nivåer i EMAB skall sköta sina privata, andra externa aktiviteter och ekonomiska intressen på ett sätt som inte strider eller verkar strida mot intressen hos EMAB. Om en intressekonflikt uppstår måste det omedelbart anmälas av den som omfattas av konflikten till hans/hennes närmaste chef.

Politiskt engagemang

EMAB har en neutral hållning till politiska åsikter eller politiska partier. Varken företagets namn eller de tillgångar som finns i företaget skall användas för att gynna politiska partier eller kandidater.

Miljöprinciper

Resurseffektivitet

EMABs produkter och processer är utformade på ett sådant sätt att energi och råvaror används effektivt, och avfall och restprodukter minimeras över produkternas livscykel.

Försiktighetsprincipen

EMAB stöder försiktighetsprincipen genom att undvika material och metoder som medför miljö- och hälsorisker då lämpliga alternativ finns tillgängliga.

Mänskliga rättighet och praxis på arbetsplatsen

Mänskliga rättigheter

Inom sin intressesfär stöder EMAB och respekterar skyddet av internationella mänskliga rättigheter och ser till att EMAB inte är delaktigt i brott mot dessa.

Diskriminering

EMAB anställer och behandlar sina anställda på ett sätt som inte diskriminerar i fråga om kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, facklig tillhörighet, socialt eller etniskt ursprung. Mångfald på arbetsplatsen på alla nivåer uppmuntras.

Arbetskraft

Ingen form av tvångsarbete eller barnarbete tolereras i EMAB. Den lägsta åldern för arbete är åldern av slutförd grundskola eller i enlighet med gällande lagstiftning. Föreningsfrihet och rätten till kollektivavtal och/eller övriga avtal ska respekteras i alla verksamheter inom EMAB.

Arbetsmiljö

De nödvändiga förutsättningarna för en säker och hälsosam arbetsmiljö ska finnas för samtliga anställda i EMAB samt att arbetsmiljörelaterad lagstiftning skall följas.

Ansvar chefer och medarbetare

Det åligger chefer på EMAB att kommunicera och visa innehåll och anda av detta dokument inom sina organisationer och att uppmuntra anställda att avslöja beteenden som kan vara avvikande mot dessa principer. Underförstådda eller tydliga godkännande av tvivelaktiga handlingar tolereras inte.

Rapportering om brott mot denna uppförandekod kan göras anonymt och konfidentiellt till whistleblower@emab.com. Personer som rapporterar överträdelser gör detta i god tro och kommer inte att vara föremål för repressalier.

Historik

EMAB Sweden AB har lång erfarenhet i metallbranschen. I mer än 100 år har vi försett svenska och utländska kunder med plåtkomponenter.

A.J.Erlandssons Metallfabrik grundades 1901 av Anders Josef Erlandsson, samma år som järnvägslinjen Reftele-Anderstorp-Gislaved öppnades. Företaget såldes till anställda 1964 och hade därefter olika ägarkonstellationer . Sedan 2017 är Anders Svenningsson ensam ägare till bolaget.

EMAB har alltid tänkt innovativt, ända sedan man började introducera hemmasnickrade automationslösningar som skulle förenkla arbetsmoment. Idag rymmer verksamheten högautomatiserade processer inom allt som rör plåtbearbetning.

2010 förvärvades en plåtindustri i Forsheda som innebar förstärkning inom bland annat laserskärning. Hösten 2019 påbörjades flytten av vår anläggning i Forsheda till Anderstorp, där vi idag har samlat all verksamhet under ett tak. Flytten kommer att vara helt genomförd under vintern/våren 2020.

Bild från A.J. Erlandssons Metallfabrik omkring år 1920.

EMAB Sweden AB
Götgatan 9
334 33 Anderstorp

EMAB Sweden AB
Box 23
334 21 Anderstorp

+ 46 (0)371-58 71 20

Måndag–fredag
07.00–16.00